Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Triệu Thị Việt
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0355.306.049

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Vũ Trọng Thứ
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó Chủ tịch  HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0981.559.088