Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hoàng Văn Hòa
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0973.470.760

 

PHÓ CHỦ TỊCH     

Họ và tên: Ma Thanh Hoàn
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.173.121